Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii covid-19 obowiązujące  

ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c.

Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności:

 • Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania słuchaczy oraz pracowników w ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. w Poznaniu, w tym ochrona pracowników i ich zdrowia.
 • Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, słuchaczy oraz osób pozostających pod opieką placówki.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników, słuchaczy oraz osób pozostających pod opieką placówki.
 • Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 • Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie centrum edukacyjnego.
 • Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych.
 • Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Zakres procedury:
Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu pracowników, słuchaczy, osób pozostających pod opieką placówki i sposobów monitorowania oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie placówki.

Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:

1.Wykładowcy.

2. Pracownicy.

3. Słuchacze.

OPIS DZIAŁAŃ PROCEDURALNYCH

Informacje wstępne

 1. Od dnia 1 września 2020 r. w ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. w Poznaniu prowadzone są zajęcia w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych placówek w związku z pandemią koronawirusa.
 2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego słuchacz decydując się na udział w wydarzeniu organizowanym przez ADP Dorota Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. zobowiązany jest do zapoznania się z wewnętrznymi warunkami bezpieczeństwa w warunkach pandemii covid-19 obowiązujące.
 3. Organ prowadzący ma prawo zawiesić działalność placówki w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19 słuchacza, wykładowcy, pracownika (w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną).

Zasady organizacji pracy w ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. w Poznaniu

 1. Do centrum edukacyjnego mogą przychodzić jedynie pracownicy oraz słuchacze bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Centrum edukacyjne zobowiązane jest do zapewnienia środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania placówki.
 3. W razie potrzeby centrum edukacyjne zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, m.in.: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.
 4. Przy wejściach do centrum edukacyjnego umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i pojemniki na zużyte środki ochrony dla osób wchodzących do centrum edukacyjnego.
 5. Centrum edukacyjne posiada termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury.
 6. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet, sal, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 7. Dezynfekować należy również klawiatury, myszki, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez słuchaczy podczas zajęć praktycznych.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak by osoby przebywające w pomieszczeniach nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 9. Na terenie centrum edukacyjnego wyznaczone jest i odpowiednio wyposażone pomieszczenie (m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (pokój oznaczony nazwą laboratorium).
 10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 11. W miarę możliwości zostaje ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 12. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia osoby z zewnątrz należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego (obowiązuje je zachowanie 2 metrowego dystansu, stosowanie środków ochrony: osłona ust i nosa, bezwzględna dezynfekcja rąk, ograniczone przemieszczanie się po szkole i kontakt z pracownikami szkoły tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych przebywające na kwarantannie lub w izolacji).
 13. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych salach w których odległości pomiędzy stanowiskami dla słuchaczy powinny wynosić min. 1,5 m.
 14. Na terenie centrum edukacyjnego bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do centrum edukacyjnego należy bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce) ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 16. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w centrum edukacyjnym należy dezynfekować.
 17. Należy wietrzyć sale oraz części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę.
 18. Po zakończeniu zajęć w danym dniu przeprowadza się prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal. Pracownik centrum edukacyjnego dokonuje dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy. klamek, wyłączników światła, uchwytów klawiatur, krzeseł, blatów pomieszczeń sanitarnych i ciągów komunikacyjnych.
 19. Zobowiązuje się słuchaczy i pracowników do unikania większych skupisk ludzi, zachowania dystansu min. 1,5 m przebywając na korytarzu, w toalecie oraz w innych pomieszczeniach wspólnych na terenie centrum edukacyjnego.

Zasady organizacji pracy wykładowcy

 1. Wykładowcy pracują według planu ustalonego przez centrum edukacyjne.
 2. Wykładowca zobligowany jest do wyjaśnienia słuchaczom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów które można dezynfekować, umyć, uprać.
 4. Salę, w której organizowane są zajęcia należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się częste mycie rąk, szczególnie przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
 5. Unika się organizowanie skupisk w jednym pomieszczeniu.
 6. Wykładowcy powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący min.1,5 m.
 7. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej na terenie szkoły niepokojących objawów chorobowych nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

Organizacja pracy jadalni

 1. Posiłki przygotowywane przez firmę cateringową są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 2. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, pracownicy zakładają rękawiczki, maseczki lub przyłbice.
 3. Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie. Jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik myje lub dezynfekuje opakowanie.
 4. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 5. Przed wejściem na lunch konsumenci mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.
 6. Podczas oczekiwania na wydanie posiłku należy zachować bezpieczną odległość
 7. Posiłki należy spożywać przy stolikach indywidualnie lub zachowując odległość min. 1,5 m pomiędzy osobami spożywającymi posiłki.
 8. Pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła, przy których spożywane były posiłki po każdej osobie.
 9. Spożywanie posiłków będzie się odbywało w systemie zmianowym celem zachowania bezpiecznej odległości przy stolikach.
 10. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 11. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, sól, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę).
 12. Wprowadza się bezwzględny zakaz wynoszenia zastawy stołowej ze stołówki.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 słuchacza

 1. Pracownik centrum edukacyjnego wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (pokój oznaczony nazwą laboratorium).
 2. Przy zauważeniu objawów podejrzeniu wystąpienia zakażenia u słuchacza (gorączka, kaszel, duszności) należy powiadomić pracownika firmy ADP Dorota, Przemek Stankowscy, Robert Białach. 3. Wyznaczona osoba przez właściciela centrum edukacyjnego ubrana w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) niezwłocznie przechodzi z osobą, u której jest podejrzenie zarażenia wirusem COVID-19 do wyznaczonej sali (pokój oznaczony nazwą laboratorium).
 3. Wykładowca wyprowadza pozostałych słuchaczy do innego, wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 4. Pracownik zawiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (tel. 61 646 78 51)
 5. Pomieszczenia, w których przebywała osoba z podejrzeniem COVID-19 są jak najszybciej dezynfekowane i dokładnie wietrzone.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażania wirusem SARS-CoV-2 personelu

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (tel. 61 646 78 51), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz organ prowadzący. Pracownik zostaje natychmiast odsunięty od pracy i oczekuje na transport w wyznaczonym miejscu, w celu odizolowania go od innych osób. Pracownikowi oczekującemu na transport wydaje się jednorazową maseczkę oraz rękawiczki. Ustala się listę osób, z którymi przebywała osoba z objawami zakażenia. 4. Wyznaczony pracownik powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (tel. 61 646 78 51) oraz organ prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik musi być poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.), przez osobę do tego wyznaczoną, a jeśli zajedzie taka konieczność należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora stacji sanitarnej, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz wszystkie artykuły teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz wszystkie artykuły teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).