Regulamin szkoleń organizowanych przez ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c.

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze szkoleń organizowanych przez ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c., jak i korzystania z zasobów w zakresie szkoleń internetowych udostępnianych przez Organizatora za pośrednictwem sieci Internet.

§2

Przez użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć:

a) Regulamin – niniejszy Regulamin;

b) Organizator – ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10A/2, 61-052 Poznań, NIP: 7822567535, REGON 302626303;

c) Uczestnik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnia osoba fizyczna, uczestnicząca w szkoleniu lub wykupująca dostęp do szkolenia;

d) szkolenie – przeznaczony dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym wykład teoretyczny, kurs praktyczny, wykład połączony z pokazem, wykład połączony z warsztatami praktycznymi, szkolenie on-line, szkolenie internetowe lub inne zajęcia o charakterze dydaktycznym;

e) szkolenie on-line– transmisja na żywo o charakterze szkoleniowym dostępna przez łącze internetowe, świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności Stron lub Uczestnika (na odległość) realizowana przez Organizatora. Szkolenie on-line może mieć charakter konferencji, warsztatu, webinarium, kursu, egzaminu itp.;

f) szkolenie internetowe – elektroniczny zapis szkolenia dostępny przez łącze internetowe,

g) dane – dane (w tym dane osobowe) podane Organizatorowi przez Uczestnika podczas rejestracji, zawarcia Umowy oraz korzystania ze szkolenia;

h) Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Uczestnika w szkoleniu;

i) Strony – łącznie Organizator i Uczestnik;

j) Strona – Organizator albo Uczestnik;

k) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

l) strona www – administrowana przez Organizatora strona internetowa pod adresem https://www.akademiadawsona.pl/, na której zamieszczane są informacje o szkoleniach wraz z ich programem oraz harmonogramem;

ł) Konsument – Uczestnik zawierający Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3

 1. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony www, w formie, która umożliwia jego pozyskanie i utrwalenie.
 2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia Umowy, uczestnictwa w szkoleniu i korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem szkolenia lub korzystania ze szkolenia internetowego.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak również bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, określającego ich prawa i obowiązki. W przypadku zawarcia przez Strony Umowy zawierającej postanowienia sprzeczne z Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia umowne, a Regulamin wiąże Strony w pozostałym zakresie.
 6. Zawarcie Umowy następuje w wyniku podpisania przez Strony umowy w formie dokumentu, bądź w drodze złożenia przez Uczestnika zamówienia i zaakceptowania oferty Organizatora, z uwzględnieniem przysługujących konsumentom uprawnień, dotyczących Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora.
 7. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą postanowienia Regulaminu:
  a) stanowiące niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego;
  b) naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów;
  c) znajdujące się w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa UOKiK.

§4

 1. O ile w Regulaminie nie zastrzeżono inaczej terminy, miejsce, czas trwania, przedmiot, program lub plan oraz warunki techniczne, jak i inne podstawowe parametry danego szkolenia, określają informacje Organizatora podane w materiałach informacyjnych i reklamowych lub na stronie www. Informacje o wykładowcy podane są w materiałach informacyjnych i reklamowych lub na stronie www (w zakładce „Szkolenie”, po wybraniu odpowiedniego szkolenia).
 2. Uczestnik, zapisując się na kurs e-mailem, otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy oraz zapoznaniem się z Regulaminem przez Uczestnika zgłaszającego.
 3. Podpisanie umowy z instytucją zewnętrzną dokonującą zgłoszenia i dofinansowania stanowi potwierdzenie rejestracji na szkolenie.
 4. Szkolenie on-line i szkolenie internetowe umożliwiają wysłuchanie i obejrzenie szkolenia z zakresu tematu (wiedzy i praktyki), który został zaprezentowany w opisie szkolenia umieszczonym w ofercie szkoleniowej, udostępnionej przez Organizatora.
 5. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty lub miejsca szkolenia. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w szkoleniu, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez Uczestnika kwoty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub planie szkolenia albo do zmian podstawowych parametrów szkolenia, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora. Wyżej wskazane zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 7. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Uczestnika w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia/części wynagrodzenia lub naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy.
 8. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu Organizator może wedle własnego wyboru:
  a) zablokować Uczestnikowi dostęp do szkolenia;
  b) zablokować Uczestnikowi możliwość rejestracji na inne szkolenia lub udziału w innych szkoleniach.
 9. W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany z przyczyn siły wyższej, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.
 10. Organizator oświadcza, że podejmuje starania by:
  a) szkolenia prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki szkolenia i zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
  b) udostępnione materiały szkoleniowe były kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestnika czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom szkolenia był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów, o których mowa w pkt.10
  a) Z wyżej wskazanych powodów Uczestnik nie może odmówić Organizatorowi zapłaty całości lub części wynagrodzenia bądź też żądać obniżenia wynagrodzenia.
 13. O ile wynika to z informacji o szkoleniu każdy Uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie szkolenia. O formie wyżej wymienionych dokumentów (papierowa lub elektroniczna) decyduje samodzielnie Organizator. Organizator może uzależnić wydanie certyfikatu/ zaświadczenia od spełnienia przez Uczestnika określonych warunków albo podjęcia określonych działań, które zostaną wskazane w informacji o szkoleniu. W przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawiera odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

§5

 1. O ile nic innego nie wynika z informacji o konkretnym szkoleniu, szkolenia są płatne.
 2. Ceny, możliwość regulowania cen w ratach oraz termin zapłaty za poszczególne szkolenia są dostępne na stronie www w zakładce „Szkolenia”, po wybraniu odpowiedniego szkolenia.
 3. Zapłata wynagrodzenia za szkolenie powinna nastąpić w terminie określonym w informacji o szkoleniu przelewem online lub przelewem bankowym na rachunek Organizatora, przy czym za chwilę zapłaty uważać się będzie chwilę uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą zapłaty.
 4. O ile nic innego nie wynika z informacji o szkoleniu, faktura zostanie wysłana Uczestnikowi w formie papierowej przesyłką listową na adres podany przez Uczestnika lub w formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, Uczestnik zobowiązany jest podać Organizatorowi prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub wzięcia w nim udziału.
 5. Ceny szkoleń są podawane w wartości całkowitej (zwolnienie z VAT).
 6. Uczestnik otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia on-line bądź szkolenia internetowego za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępnej pod adresem: www.kursy.akademiadawsona.pl, a korzystanie ze szkolenia on-line lub szkolenia internetowego uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika. Z powyższego względu obowiązek Uczestnika zapłaty ceny za dostęp do szkolenia, bez względu na faktyczne skorzystanie przez Uczestnika z dostępu do materiałów, powstaje z chwilą rejestracji i zamówienia szkolenia. Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności wynagrodzenia za dostęp do szkolenia internetowego Uczestnik uzyskuje możliwość wielokrotnego odtworzenia filmu szkoleniowego przez okres określony przez Organizatora.
 7. Uczestnik, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym oraz po potwierdzeniu przyjęcia na szkolenie przez Organizatora, wszelkie płatności z tytułu szkoleń winien regulować przelewem na rachunek bankowy Organizatora:
  63 1090 1447 0000 0001 2281 8573, ADP Dorota Przemysław Stankowscy, Robert Białach sc., ul. Mogileńska 10 A/2, 61-052 Poznań.
 8. Zapłacona przed szkoleniem cena nie podlega zwrotowi, a w przypadku szkoleń z odroczonym terminem płatności lub z płatnością rozłożoną na raty cena jeszcze niezapłacona nie przestaje być po upływie ustalonego terminu płatności wymagalna, jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora Uczestnik, nie poinformuje Organizatora o swojej nieobecności na szkoleniu na co najmniej 31 dni przed terminem szkolenia. Powyższy zapis nie dotyczy szkoleń internetowych.
 9. Jeśli Organizator przewiduje możliwość wniesienia opłaty za szkolenie w ratach, Uczestnik wnosi opłatę płatną w dwóch równych ratach, chyba, że co innego wynika ze strony www i informacji o szkoleniu. Zapłata pierwszej raty winna zostać dokonana w terminie 7 dni po „rejestracji z obowiązkiem zapłaty”, a zapłata drugiej raty w terminie 31 dni przed wykonaniem usługi szkoleniowej.  Uczestnik zobowiązany jest uregulować opłatę za szkolenie w pełnej wysokości najpóźniej na 31 dni przed wykonaniem usługi szkolenia. Jeżeli zgłoszenie na szkolenie następuje na 31 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik winien uregulować pełną opłatę za szkolenie, która nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku opłat promocyjnych lub rabatów, opłaty za szkolenie winny zostać zapłacone się w terminach wyznaczonym w ofercie.
 11. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podanie prawidłowych danych adresowych (danych do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym Uczestnika.
 12. Ceny szkoleń amerykańskich w przypadku dofinansowań ustalane są raz w roku i obowiązują przez cały kolejny rok kalendarzowy.

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA SZKOLENIA PRAKTYCZNE

 1. Opłaty za amerykańskie kursy praktyczne z OKLUZJI (Curriculum Dawsona)

a/ Opłaty dotyczące poszczególnych kursów praktycznych z okluzji (Curriculum Dawsona) ustalone są w walucie USD i będą przeliczane na PLN według średniego kursu NBP na 41 dzień poprzedzający dzień danego szkolenia. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o cenie danego kursu praktycznego w walucie PLN na 41 dni przed jego rozpoczęciem.

b/ Opłaty za uczestnictwo w całym cyklu kursów praktycznych, na który składają się bloki tematyczne wynoszą:

 • Rejestracja Centralnej Relacji                równowartość 4600 USD
 • Planowanie leczenia estetycznego        równowartość 4600 USD
 • Magia ekwilibracji                                   równowartość 4800 USD
 • Mistrz estetyki zębów przednich          równowartość 4800 USD

c/ Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 6000,00 PLN na poczet cyklu kursów najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” lub pisemnego poinformowania przez Organizatora o konieczności uiszczenia w/w zadatku (Organizator może wyrazić pisemną zgodę na inny tryb wpłaty). Zadatek będzie pomniejszał cenę Kursu „Mistrz estetyki zębów przednich” a w razie niewykonania umowy przez Organizatora zadatek podlega zwrotowi wyłącznie w uiszczonej przez Uczestnika wysokości.

d/ wnoszenie opłat z możliwością ratalną za uczestnictwo w kursie pt.” Cykl kursów praktycznych z okluzji” będzie przedmiotem oddzielnej umowy o warunkach uczestnictwa w kursie.

e/ W przypadku niemożliwości przybycia amerykańskiego wykładowcy do Polski z powodu pandemii koronawirusa, Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji całego  „Cyklu kursów praktycznych z okluzji” lub jego poszczególnych części  w formie zdalnej „live” z zachowaniem programu i jakości szkolenia zgodnie ze standardami amerykańskiej The Dawson Academy.

 1. Opłata za amerykański kurs praktyczny zaawansowany

Zadatek za kurs w wysokości 2000 PLN Uczestnik winien zapłacić najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” (chyba, że Organizator wyraził pisemną zgodę na inny tryb wpłaty). W razie niewykonania umowy przez Organizatora zadatek podlega zwrotowi wyłącznie w uiszczonej przez Uczestnika wysokości.

 1. Opłaty za kursy praktyczne dla techników dentystycznych oraz absolwentów Curriculum Dawsona

Opłata jako słuchacz wynosi 3000 PLN.

Słuchacze nie wykonują ćwiczeń praktycznych podczas warsztatów. Maksymalna liczba uczestniczących słuchaczy to 5 osób.

§6

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze szkolenia spowodowane:
  a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu,
  b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora,
  c) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Organizatora, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Uczestnika ze szkolenia on-line lub szkolenia internetowego, w tym przerwy i zakłócenia spowodowane: siłą wyższą określoną w pkt. c) powyżej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

§7

 1. Uczestnik ma prawo do udziału w wybranym szkoleniu po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w informacji o tym szkoleniu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze szkoleń zgodnie z bezpośrednio obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Uczestnik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 4. Organizator oświadcza, że:
  a) Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych;
  b) z zastrzeżeniem c) poniżej, poucza się, że Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień ustawy o prawach konsumenta, w tym art. 38, art. 27 oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 ustawy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php.; skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe;
  c) prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  d) jeśli wbrew intencjom Organizatora, okazałoby się, że pkt b) – c) powyżej, zawierają postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w ich miejsce stosuje się te przepisy,
  e) jeżeli Regulamin lub Umowa zawierałyby, wbrew intencjom Organizatora, postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta, to takie postanowienia byłyby nieważne, a w ich miejsce miałyby zastosowanie przepisy ustawy,
  f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 5. Jeżeli Uczestnik nie posiada statusu Konsumenta nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Uczestnik akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża dobrowolnie zgodę na umożliwienie Organizatorowi zweryfikowania swojej tożsamości przed rozpoczęciem szkolenia, poprzez okazanie stosownego dokumentu, weryfikację tą umożliwiającego.

 

§8

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestnika są: Dorota Stankowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DOROTA STANKOWSKA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA, ul. Mogileńska 10A/2, 61-052 Poznań, REGON: 300116101, NIP: 7822280673 i Przemysław Stankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GABINET STOMATOLOGICZNY Przemysław Stankowski, ul. Pilska 15, 61-045 Poznań, REGON: 634518967, NIP: 8521932070 oraz Robert Białach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBERT BIAŁACH INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA, os. Stefana Batorego, nr 82K, lok. 2, 60-687 Poznań, NIP: 9721257722, REGON: 362652044 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c., ul. Mogileńska 10A/2 61-052 Poznań, REGON: 302626303, NIP: 7822567535, tel: 508 561 070, e-mail: biuro@akademiadawsona.pl;
 2. Po wpisaniu do bazy the Dawson Academy administratorem danych Uczestnika jest także the Dawson Academy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych 390 4th Street North, Suite 200, St. Petersburg, Florida 33701, USA.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora jest Pani Magdalena Tomczak, mail: mt@osw.pl, tel. 691 357 899
 4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe Uczestnika obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby Uczestnika, dane dotyczące rachunku bankowego i płatności wynikających z Umowy, PESEL lub NIP w zakresie w jakim jest to niezbędne na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, rozliczeń z Organizatorem czy zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
 5. Jako administrator danych osobowych Organizator może również przetwarzać dane identyfikujące urządzenie końcowe Uczestników, informacje o logowaniu się do systemów informatycznych i/lub strony www.
 6. 6.Organizator zaleca podawanie przez Uczestnika dla celów rejestracji adresu poczty elektronicznej niebędącego danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.
 7. W przypadku podania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej stanowiącego daną osobową, Uczestnik oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Organizatora – cele te i zakres określają Regulamin.
 8. Uczestnik ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
 9. W przypadku podania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej będącego daną osobową, Uczestnik deklaruje, że dana ta ma charakter danej służbowej, którą może swobodnie, w tym dla celów opisanych w Regulaminie dysponować.
 10. Organizator przetwarza wszelkie dane osobowe Uczestnika jako administrator danych wyłącznie w zgodzie z prawem, w tym wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Uczestnik jako osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby Uczestnika będącego osobą fizyczną, numer telefonu i adres e-mail Uczestnika, stanowisko, wizerunek; dane związane z zapłatą opłaty za szkolenie, wynikającej z Umowy należnej Organizatorowi;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze jako administratorze danych;
  c) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym przetwarzanie na tej podstawie odbywa się pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody od wyżej wskazanej osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w celu e-mail marketingu (adres e-mail) lub telemarketingu (numer telefonu);
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora jako administratora danych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń lub marketingu bezpośredniego produktów własnych.
 11. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu wykonania usługi szkolenia na podstawie:
  a) 6 ust. 1 pkt. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wykorzystania wizerunku na stronie internetowej Administratora oraz jego mediach społecznościowych, a także danych kontaktowych w celach marketingowych;
  b) 6 ust. 1 pkt. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) 6 ust. 1 pkt. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
 12. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie usług IT, księgowości, operator pocztowy, fotograf. Odbiorcami danych hmogą być także banki lub podmioty zajmujące się obsługą prawną Organizatora, jego kanałami w mediach społecznościowych, w szczególności Facebook, Instagram, Youtube.
 13. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy i skorzystania z usługi szkolenia. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy i skorzystania z usługi szkolenia.
 15. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Umowy lub do czasu wycofania zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie
 16. Dane osobowe Uczestnika mogą podlegać profilowaniu, konsekwencją czego będzie wyświetlanie dopasowanych materiałów marketingowych
 17. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.
 18. Organizator może przetwarzać również dane osobowe Uczestnika powierzone mu do przetwarzania przez instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania w celu realizacji Umowy i w zakresie do tego niezbędnym, co obejmuje w szczególności dane osobowe Uczestników.
 19. Dla potrzeb umowy powierzenia, o której mowa w ust. 20 poniżej, przyjmuje się, że:
  a) kategorie osób, których dane mogą być objęte powierzeniem przetwarzania w związku z realizacją Umowy i korzystaniem ze szkoleń obejmują Uczestników;
  b) kategorie danych osobowych objętych powierzeniem, o którym mowa w ust. 18 powyżej określa Umowa, oferta lub informacja o konkretnym szkoleniu dostępna na stronie www, jednak dla potrzeb umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 20 poniżej, określa się je również poniżej.
 20. W przypadkach opisanych w ust. 18 – 19 powyżej postanowienia niniejszego paragrafu stanowią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieraną między instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania jako administratorem danych osobowych objętych powierzeniem a Organizatorem jako podmiotem przetwarzającym. Oznacza to w szczególności, że dla wypełnienia obowiązków określonych przepisami RODO nie jest wymagane zawarcie przez Strony odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Organizator zawrze jednak taką umowę z instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania według wzoru Organizatora w każdym przypadku, gdy okaże się to niezbędne.
 21. Jednocześnie instytucja zewnętrzna dokonująca dofinansowania jako powierzający oświadcza, że godzi się na to, by Organizator – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń wynikających z Umowy – korzystał z podmiotów trzecich będących jego podwykonawcami i w tym zakresie upoważnił je do dostępu do wyżej wskazanych danych osobowych objętych powierzeniem lub, o ile będzie to konieczne, dokonał dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem, wyłącznie jednak w zakresie niezbędnym do realizacji określonych świadczeń. Organizator jest zobowiązany na każdorazowe żądanie instytucji zewnętrznej dokonującej dofinansowania do przedstawiania listy wyżej wskazanych podmiotów,
 22. Organizator działając jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia zawartej z instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania obowiązany jest spełnić wszystkie obowiązki określone przepisami RODO, w tym zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 23. W ramach technicznych i organizacyjnych środków ochrony wskazuje się, że Organizator posiada i/lub stosuje odpowiednie systemy informatyczne zapewniające należyty poziom ochrony danych osobowych oraz prowadzi odpowiednie rejestry wymagane przepisami RODO, w tym rejestr czynności przetwarzania (jako administrator danych), rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr umów powierzenia, rejestr naruszeń, rejestr zgłoszeń podmiotów danych, i inne rejestry.
 24. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji instytucji zewnętrznej dokonującej dofinansowania jako powierzającego, Organizator usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 25. Organizator oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

§9

 1. O ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o szkoleniu dostępnej na stronie www z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Uczestnikowi materiałów szkoleniowych Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów.
 2. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu materiałów szkoleniowych, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane szkolenie.
 3. Organizator oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników szkoleń oraz, jeżeli w trakcie szkolenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników szkoleń. Uczestnicy dokonując logowania do danego szkolenia wyrażają zgodę na powyższe działania Organizatora w ramach tego szkolenia. Organizator może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Uczestnika zarejestrowane materiały.
 4. W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w ust. 3 zostaną podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę zatrudniającego Uczestnika przedsiębiorstwa lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, to Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. W razie nieprzekazania takiej informacji Organizator jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w ust. 2 bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wobec Uczestnika lub osób trzecich.
 5. Uczestnik w trakcie szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet.
 6. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia on-line/Internetowego stanowią wyłączną własność Organizatora i są one objęte ochroną prawną zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 7. Materiały przekazane Uczestnikowi i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach on-line lub szkoleniach internetowych, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika na użytek własny.
 8. Uczestnik zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń on-line lub szkoleń internetowych.

§10

 1. Do uczestnictwa w szkoleniach on-line i szkoleniach internetowych niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia.
 2. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń on-line i szkoleń internetowych przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkoleń Internetowych, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Organizator zobowiązuje się informować Uczestników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze szkoleń Internetowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Uczestnika.

§11

W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem art. 473 § 2 kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników ze szkoleń.

§12

 1. W przypadku pojawienia się problemów z korzystaniem ze szkoleń lub wad w oferowanym szkoleniu internetowym, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres Organizatora biuro@akademiadawsona.pl
 2. Każda reklamacja winna zawierać:
  a) dane Uczestnika oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
  b) temat szkolenia, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację
 3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Organizatora niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem ze szkolenia wynikły z przyczyn leżących po stronie Organizatora, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Organizatora) takie ustalenie, Organizator wskaże te inne przyczyny.
 4. Dodatkowo w przypadku Konsumentów Organizator informuje, że:
  a) istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  – poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały (informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl);
  –  przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej, (informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie, znajdują się pod adresem: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl i www.uokik.gov.pl);
  b) Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów,
  c) Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. Korzystanie przez Uczestnika ze szkolenia po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem przez Uczestnika zrozumienia zmian i ich akceptacji.
 3. Uczestnik nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
 4. Umowa podlega prawu polskiemu.
 5. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 ustawy o prawach konsumenta zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
 6. Uczestnik w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie lub elektronicznie Organizatora o każdej zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania, że wszelkie pisma przesyłane na adres podany przez Uczestnika uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana adresu jest skuteczna z datą doręczenia zawiadomienia Organizatorowi.
 7. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:
  a) w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne,
  b) w przypadku Uczestników niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020r.

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz wszystkie artykuły teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz wszystkie artykuły teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).