Definicje

1) Zarówno kursy stomatologiczne praktyczne, jak również teoretyczne oraz kursy medyczne, w skrócie zwane Kursem  –  to szkolenia przeznaczone dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.

2) Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym

3) Kurs może odbywać się odbywać również w formie on-line.

4) Kurs on-line jako „ odtwarzany” – W przypadku kursów on-line obowiązek Uczestnika zapłaty ceny za dostęp do kursu (bez względu na to czy Uczestnik faktycznie skorzysta z dostępu) powstaje z chwilą rejestracji i zamówienia kursu. Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności wynagrodzenia za dostęp do kursu on-line Uczestnik uzyskuje możliwość wielokrotnego odtworzenia filmu szkoleniowego przez okres 90 dni.

5) Organizatorem kursu jest firma ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. NIP: 782-256-75-35 z siedzibą w Poznaniu 61-052,  ul. Mogileńska 10A/2.

Uczestnicy

1) Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która wyrazi – drogą e-mailową, telefoniczną lub w inny, przyjęty zwyczajowo sposób, chęć uczestniczenia w szkoleniu.

2) Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

3) uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia

4) Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

Obowiązki organizatora kursu

1) Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

2) Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3) Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4) Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Rejestracja z obowiązkiem zapłaty

Złożenie zamówienia na dane szkolenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Wysokość opłaty  jaką należy wnieść po zarejestrowaniu  jest podana w opisie danego kursu oraz w niniejszym regulaminie.

Opłaty za kursy praktyczne

 1. Opłaty za kursy praktyczne z OKLUZJI

a/ Opłaty dotyczące poszczególnych kursów praktycznych z okluzji  ustalone są w walucie  USD i będą przeliczane na złote polskie według średniego kursu NBP na 41 dzień poprzedzający dzień danego szkolenia. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o cenie w złotych polskich danego kursu praktycznego na 41 dni przed jego rozpoczęciem .

b/ Opłaty  za  uczestnictwo w całym cyklu kursów praktycznych, na który składają się bloki   tematyczne wynoszą:

 • Rejestracja Centralnej Relacji               równowartość 4600 USD
 • Planowanie leczenia estetycznego        równowartość 4600 USD
 • Magia ekwilibracji                                   równowartość 4800 USD
 • Mistrz estetyki zębów przednich          równowartość 4800 USD

c/ Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 6000,00  PLN  na poczet cyklu kursów  najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” lub pisemnego poinformowania przez Organizatora o konieczności uiszczenia w/w zadatku (Organizator może wyrazić pisemną zgodę na inny tryb wpłaty). Zadatek będzie pomniejszał cenę Kursu „Mistrz estetyki zębów przednich”

d/ W razie niewykonania umowy przez ADP zadatek  podlega zwrotowi wyłącznie w uiszczonej przez Uczestnika wysokości.

e/ wnoszenie opłat z możliwością ratalną za uczestnictwo w kursie pt.” Cykl kursów praktycznych z okluzji” są przedmiotem oddzielnej umowy o warunkach uczestnictwa w kursie.

 1. Opłata za kurs praktyczny zaawansowany – MISTRZ TRUDNYCH PRZYPADKÓW

a/ Zadatek za kurs w wysokości 2000 PLN trzeba wnieść najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” (chyba, że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty).

 1. Odpłatność za kursy praktyczne dla techników dentystycznych

a/ oplata  jako słuchacz wynosi 3000 PLN .Technicy dentystyczni nie wykonują ćwiczeń praktycznych podczas warsztatów. Maksymalna ilość uczestniczących techników dentystycznych to 5 osób.

Opłaty i terminy wnoszenia za kursy praktyczne, pozostałe kursy, seminaria praktyczno –teoretyczne

Wysokość opłat, możliwość opłat w ratach oraz  terminu jej wnoszenia  za poszczególne kursy praktyczne i teoretyczne, szkolenia, seminarium jest  dostępna w zakładce „Szkolenia” po wybraniu odpowiedniego kursu.

Opłaty za kursy należy wnieść najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty”. Jeśli organizator wyrazi zgodę na dokonanie płatności w ratach za dany kurs to odpłatność może zostać dokonana w 2 równych ratach zwiększonej o 5% całkowitej należności. Pierwsza wpłata do 7 dni po „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” , druga rata na 31 dni przed wykonaniem usługi szkoleniowej.  Całkowite uregulowanie należności do 100% musi nastąpić na 31 dni przed wykonaniem usługi szkolenia i ma charakter ostateczny i definitywny a zatem nie podlega zwrotowi. Jeżeli zgłoszenie ma miejsce na 31 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem kursu, należy uregulować 100% należności, która nie podlega zwrotowi. W przypadku opłat promocyjnych lub rabatów, należność reguluje się w czasie wyznaczonym w ofercie.

 1. Dane do wnoszenia opłat

Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym oraz po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, wpłacają pieniądze na poniższe konto:

Akademia Dawsona Polska

 1. Mogileńska 10 A/2, 61-052 Poznań

Santander 63 1090 1447 0000 0001 2281 8573

 1. Pozostałe informacje

a/Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 31 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 31 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

b/Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 31 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.

6) Każdy Uczestnik, zapisując się na kurs telefonicznie lub e-mailem, dostaje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną.

7) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.

8) Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie następny termin szkolenia.

Kursy:

1) Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej Akademii Dawsona Polska.

2) Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej Akademia Dawsona Polska w zakładce „Szkolenie” po wybraniu odpowiedniego kursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego.

3) Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu i/lub miejsca kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

4) W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany z przyczyn siły wyższej , Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

5) Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

Uwagi organizacyjne

 1. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów.
 2. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Dorota Stankowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DOROTA STANKOWSKA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA, ul. Mogileńska 10A/2, 61-052 Poznań, REGON: 300116101, NIP: 7822280673 i Przemysław Stankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GABINET STOMATOLOGICZNY Przemysław Stankowski, ul. Pilska 15, 61-045 Poznań, REGON: 634518967, NIP: 8521932070 oraz Robert Białach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBERT BIAŁACH INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA, os. Stefana Batorego, nr 82K, lok. 2, 60-687 Poznań, NIP: 9721257722, REGON: 362652044 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c., ul. Mogileńska 10A/2 61-052 Poznań, REGON: 302626303, NIP: 7822567535, tel: 508 561 070, e-mail: biuro@akademiadawsona.pl;
 2. Po wpisaniu do bazy the Dawson Academy administratorem Państwa danych jest także the Dawson Academy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych 390 4th Street North, Suite 200, St. Petersburg, Florida 33701, USA.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora jest Pani Magdalena Tomczak, mail: mt@osw.pl, tel. 691 357 899
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi szkolenia na podstawie:
  1. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wykorzystania wizerunku na stronie internetowej Administratora oraz jego mediach społecznościowych, a także danych kontaktowych w celach marketingowych;
  2. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, księgowości, operator pocztowy, fotograf. Odbiorcami mogą być także banki lub podmioty zajmujące się obsługą prawną, kanały social media, w szczególności Facebook, Instagram.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy i skorzystania z usługi szkolenia. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy i skorzystania z usługi szkolenia.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wycofania zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie
 9. Państwa dane mogą podlegać profilowaniu, konsekwencją czego będzie wyświetlanie dopasowanych materiałów marketingowych
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.

Reklamacje, zwroty

1) Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

2) Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych

1) Podpisanie umowy z instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania stanowi potwierdzenie rejestracji na kurs.

2) Ceny za kursy amerykańskie w przypadku dofinansowań ustalane są raz w roku i obowiązują przez cały kolejny rok kalendarzowy.

Pozostałe regulacje

1) Firma Akademia Dawsona Polska, Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.

2) Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym lista kursów wraz z programami oraz harmonogramy kursów, znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.akademiadawsona.pl

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz wszystkie artykuły teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.