Regulamin kursów medycznych, organizowanych przez firmę Akademia Dawsona Polska:

Definicje

1) Zarówno kursy stomatologiczne praktyczne, jak również teoretyczne oraz kursy medyczne, w skrócie zwane Kursem  –  to szkolenie przeznaczone dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.

2) Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym.

3) Organizatorem kursu jest firma Akademia Dawsona Polska z siedzibą w Poznaniu.

Uczestnicy

1) Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, dla której ten kurs został przygotowany merytorycznie i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu drogą e-mailową, telefoniczną lub w inny, przyjęty zwyczajowo, sposób.

2) Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

3) Poprzez swoje zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się przyjść na kurs w wyznaczonym miejscu oraz czasie.

4) Uczestnik musi podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

5) Po zakończeniu kursu Uczestnik wypełnia ankietę przygotowaną przez Organizatora.

Obowiązki organizatora kursu

1) Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

2) Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3) Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4) Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Opłaty

1/ OPŁATY ZA KURSY PRAKTYCZNE Z OKLUZJI

a/ Koszt  kursu obejmuje uczestnictwo w całym cyklu kursów praktycznych, na który składają się bloki tematyczne :

  • Rejestracja Centralnej Relacji
  • Planowanie leczenia estetycznego
  • Magia ekwilibracji
  • Mistrz estetyki zębów przednich

b/ Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 5989,00 zł na poczet cyklu kursów , najpóźniej do 7 dni od daty rejestracji lub pisemnego poinformowania przez Organizatora o konieczności uiszczenia w/w zadatku (Organizator może wyrazić pisemną zgodę na inny tryb wpłaty). Zadatek będzie pomniejszał cenę Kursu „Mistrz estetyki zębów przednich”

c/ Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat za kursy w następujących wysokościach

  • Rejestracja Centralnej Relacji                            równowartość   4600  USD
  • Planowanie leczenia estetycznego                       równowartość  4600 USD
  • Magia ekwilibracji                                               równowartość   4800 USD
  • Mistrz estetyki zębów przednich                          równowartość   4800 USD

d/ Opłaty dotyczące poszczególnych kursów praktycznych ustalone są w walucie  USD i będą przeliczane na złote polskie według średniego kursu NBP na 41 dzień poprzedzający dzień danego szkolenia. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o cenie w złotych polskich danego kursu praktycznego na 40 dni przed jego rozpoczęciem .

e/ Wpłaty za poszczególne bloki tematyczne kursów praktycznych należy wnieść w wysokości 100 % ustalonej kwoty za dany kurs na 31 dni przed dniem wykonaniem usług szkolenia. Dokonana opłata ma charakter ostateczny i definitywny, a zatem nie podlega zwrotowi – stanowi  pokrycie kosztów udziału wykładowców, zakwaterowania wykładowcy, wyżywienia i zakupu kompletu materiałów szkoleniowych.

f/ Odpłatność dla techników dentystycznych za udział w szkoleniu jako słuchacz wynosi 3000 pln. Technicy dentystyczni nie wykonują ćwiczeń praktycznych podczas warsztatów. Maksymalna ilość uczestniczących techników dentystycznych to 5 osób. Wpłatę należy wnieść w wysokości 100% ustalonej kwoty za dany kurs na 31 dni przed dniem wykonaniem usług szkolenia. Dokonana opłata ma charakter ostateczny i definitywny, a zatem nie podlega zwrotowi.

2)Odpłatność za kursy

a)Opłata za kursy z okluzji „Funkcjonalna okluzja”

Opłatę za kurs w wysokości 10% należnej kwoty trzeba wnieść najpóźniej do 7 dni od daty rejestracji (chyba, że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty). Pozostałe uregulowanie należności do 100% musi nastąpić na 31 dni przed wykonaniem usługi szkolenia i ma charakter ostateczny i definitywny a zatem nie podlega zwrotowi. Jeżeli zgłoszenie ma miejsce na 31 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem kursu, należy uregulować 100% należności, która nie podlega zwrotowi. W przypadku opłat promocyjnych lub rabatów, należność reguluje się w czasie wyznaczonym w ofercie.

b)Opłata za kursy z „Wypełnienia w odcinku bocznym – ćwiczenia praktyczne”

Opłatę za kurs w wysokości 100% należnej kwoty trzeba wnieść najpóźniej do 7 dni od daty rejestracji (chyba, że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty). Odpłatność może zostać dokonana w 2 równych ratach zwiększonej o 5% całkowitej należności. Pierwsza wpłata do 7 dni po rejestracji, druga rata na 31 dni przed wykonaniem usługi szkoleniowej. Uregulowanie należności do 100% musi nastąpić na 31 dni przed wykonaniem usługi szkolenia i ma charakter ostateczny i definitywny a zatem nie podlega zwrotowi. Jeżeli zgłoszenie ma miejsce na 31 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem kursu, należy uregulować 100% należności, która nie podlega zwrotowi. W przypadku opłat promocyjnych lub rabatów, należność reguluje się w czasie wyznaczonym w ofercie.

c)Opłata za kursy z „ŁATWA CHIRURGIA DLA KAŻDEGO: PODSTAWOWY KURS CHIRURGICZNY”

Opłatę za kurs w wysokości 100% należnej kwoty trzeba wnieść najpóźniej do 7 dni od daty rejestracji (chyba, że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty). Odpłatność może zostać dokonana w 2 równych ratach zwiększonej o 5% całkowitej należności. Pierwsza wpłata do 7 dni po rejestracji, druga rata na 31 dni przed wykonaniem usługi szkoleniowej. Uregulowanie należności do 100% musi nastąpić na 31 dni przed wykonaniem usługi szkolenia i ma charakter ostateczny i definitywny a zatem nie podlega zwrotowi. Jeżeli zgłoszenie ma miejsce na 31 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem kursu, należy uregulować 100% należności, która nie podlega zwrotowi. W przypadku opłat promocyjnych lub rabatów, należność reguluje się w czasie wyznaczonym w ofercie.

d)Opłata za kursy z „Doskonała Obsługa Pacjenta” stomatologicznego

Opłatę za kurs w wysokości 100% należnej kwoty trzeba wnieść najpóźniej do 7 dni od daty rejestracji (chyba, że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty). Odpłatność może zostać dokonana w 2 równych ratach zwiększonej o 5% całkowitej należności. Pierwsza wpłata do 7 dni po rejestracji, druga rata na 31 dni przed wykonaniem usługi szkoleniowej. Uregulowanie należności do 100% musi nastąpić na 31 dni przed wykonaniem usługi szkolenia i ma charakter ostateczny i definitywny a zatem nie podlega zwrotowi. Jeżeli zgłoszenie ma miejsce na 31 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem kursu, należy uregulować 100% należności, która nie podlega zwrotowi. W przypadku opłat promocyjnych lub rabatów, należność reguluje się w czasie wyznaczonym w ofercie.

3) Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym oraz po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, wpłacają pieniądze na poniższe konto:

Akademia Dawsona Polska

ul. Mogileńska 10 A/2, 61-052 Poznań

BZ WBK 63 1090 1447 0000 0001 2281 8573

4) Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 31 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 31 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

5) Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 31 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.

6) Każdy Uczestnik, zapisując się na kurs telefonicznie lub e-mailem, dostaje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną.

7) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.

8) Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie następny termin szkolenia.

Kursy:

1) Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej Akademii Dawsona Polska.

2) Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej Akademia Dawsona Polska. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego.

3) Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu i/lub miejsca kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

4) W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany w ostatniej chwili (np. choroba wykładowcy), Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

5) Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

Uwagi organizacyjne

1. Ochrona danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów.

3. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

Reklamacje, zwroty

1) Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

2) Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Siła wyższa

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora takich, jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej oraz lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

Pozostałe regulacje

1) Firma Akademia Dawsona Polska, Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.

2) Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym lista kursów wraz z programami oraz harmonogramy kursów, znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.akademiadawsona.pl

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail
 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

Free free email marketing by FreshMail