Irena Przybylska
Irena Przybylska: 52.531662, 17.596511